Vår visjon er å leve kirke i smågruppe, husfellesskap eller nettverk. Vi ønsker å rekruttere og lønne en eller flere personer som ønsker å leve denne visjon der de er. Disse vil få oppfølging fra vårt nettverk, og knyttes sammen med huskirkene i Kongsberg huskirkenettverk. Målgruppen for prosjektet er 0-40 år.

Vi ønsker å komme i kontakt med en eller flere personer som ønsker å leve kirke ut i fra sitt hjem eller sitt nettverk. Vi har mulighet til å gi hver av disse 10-20% lønn i prosjektperioden. Prosjektvertskap må være unge voksne. Det kan være studenter eller personer som er i eller på vei inn i småbarnsfase. Disse må bo eller ønske å bosette seg rimelig nærhet til Kongsberg.

Prosjektet «Multipliserende husfellesskap med smågrupper, Kongsbergregionen» er støttet av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Prosjektet ble startet opp i mars 2021 og vi har gitt prosjektet det litt enklere navnet: «Gi det videre». Vi startet da med en person som ønsket å være prosjektvertskap. Silje Dammann er ansatt i en 10 % stilling over 2 år. I prosjektmidlene ligger også noe lønn til å drive veiledning av prosjektvertskap og bidra til kopling mot nettverket. Sarita Wallumrød og Åse Andersen deler på tjenesten som prosjektvertskap.

Vi håper på å kunne utvide prosjektet med flere personer ansatt som vertskap. Vi arbeider spesielt med rekruttering mot studentmiljøet og håper å kunne starte et disippelhus fra høsten 2021. Prosjektet varer i første rekke 2 år, mulighet for forlengelse er ikke usannsynlig.

Kongsberg Huskirkenettverk er organisert for å være et nettverk for huskirker og disippelgjøring. I begrepet huskirke legger vi et fellesskap av troende som møtes i et hjem. Man også tenke seg at en gruppe kristne samles i studiemiljø eller andre nettverk. Huskirkene kan like gjerne møtes på kafe, på treningssenteret eller i skogen, men vi har ikke noe kirkebygg.

Noen glimt fra vårt første tiår: Vi møtes til måltid, fellesskap, Guds ord, bønn, lovprisning, nattverd. Vi opplever at mennesker kommer til tro og blir døpt. Mennesker sendes ut og av gårde, enten det er ungdommer fra nettverket eller mennesker som må vende tilbake til fremmed himmelstrøk for oss, hjemlige for dem. Barn og ungdommer vokser til, familier lever kirke.

Vi tror på at de små fellesskapene og de nære relasjonene er viktige rammer for disippelgjøring. Gjennom prosjektet håper vi at flere vil komme nærmere Jesus i sitt hverdagsliv, at nye generasjoner får en mobil og bærekraftig tro og at nye mennesker blir kjent med Jesus. I nettverket vårt har vi gjort noen erfaringer, men vi har fortsatt mange spørsmål og er åpen for at nye generasjoner finner nye former for fellesskap som fungerer i ei ny tid.

Dette prosjektet er en reetablering av Kongsberg huskirkenettverk, med vekt på å gi videre det vi har fått, uten veldig sterke føringer. Vi som har ansvaret i dag opplever at tilhørigheten innen Den Evangelisk Lutherske Frikirke er en velsignelse, der vi også er til hjelp for andre i den sammenhengen. Nettverket vårt er knyttet til et læringsnettverk for «Tro i hjemmet» som består av et knippe menigheter som ønsker å lære av hverandre på dette området. Frikirken har også et nettverk av disippelhus for studenter som det er mulig å knytte seg opp mot.

Høres dette spennende ut? Er du interessert i å finne ut mer om hva det vil si å være prosjektvertskap?
Ta gjerne kontakt med Åse Andersen som er en av prosjektveilederne ase.t.andersen@ebnett.no tlf: 91778663.